SYKP 5. Olağan Konferans ve Kongre Kararları

Üyelerimize ve Kamuoyuna,

SYKP 5. Olağan Konferans ve Kongresi, “Faşizme Karşı Demokrasi, Kapitalizme Karşı Sosyalist Yeniden Kuruluş” sloganıyla 9-10-11-12 Şubat tarihlerinde Ankara’da toplandı. Kapitalizm altında bir felakete dönüşen 6 Şubat Depremleri’nin birinci yıldönümünden yalnızca günler sonra gerçekleştirilen Konferans ve Kongremiz, yoldaşımız Mehmet Karlıdağ şahsında depremde yaşamını yitiren tüm canlarımızı sevgi ve özlemle anarak başladı.

Konferans ve Kongremiz, ülkede, bölgede ve dünyada açığa çıkan iktisadî, siyasî ve sosyal gelişmeleri anlamak; bu gelişmelere işçiler, emekçiler, kadınlar, LGBTİQ+’lar, gençler, göçmen ve mülteciler, Kürtler, Aleviler ve tüm ezilen halklar ve inanç grupları lehine müdahale imkânları aramak; eşitlik ve özgürlük mücadelelerini güçlendirmek; bu bahiste yüz yüze olduğu çoklu görev ve sorumlulukları bihakkın yerine getirmek üzere yürüttüğü tartışmaların sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:

SYKP 5. Olağan Kongre/Konferansı

1. YENİDEN KURULUŞ VE OLANAKLARI

1.1. SYKP, sosyalist hareket içindeki Marksizmin temel taşlarına dayanarak teorik-politik-örgütsel yenilenmeyi hedefleyen, devrimi güncel bir görev olarak gören, enternasyonalist güçlerin işçi sınıfı hareketiyle eş-zamanlı ve organik yeniden kuruluşunu ve daha geniş boyutta ülkenin, bölgenin ve dünyanın yeniden kuruluşu perspektifi doğrultundaki eylemini içeren “Yeniden Kuruluş” sürecinde önüne koyduğu hedeflerin çok gerisinde kaldığını tespit ve bu yöndeki çabalarını güçlendirmek, hızlandırmak gerektiğini bir kez daha teyit eder.

1.2. SYKP, yeni koşullarda, yeniden kuruluşun olanaklarının tazelenmesi doğrultusunda, bu atılıma yatkın birey ve örgütlerden gelen insanların oluşturacağı bir bağımsız inisiyatifin acil bir ihtiyaç olduğunu tespit eder; böylesi bir inisiyatifin hayata geçirilmesini destekler. Bu inisiyatif, sol/sosyalist harekette, işçi sınıfı ve toplumsal mücadele dinamikleri içinde yeniden kuruluş fikriyatını ve zeminini güçlendirme, toplumsal gerçeklik içindeki tezahürleriyle buluşup teorik ve pratik yeniden üretimine katkıda bulunma amacına yönelik olarak faaliyet gösterir. Bu inisiyatifin gündeme getireceği yeniden kuruluş imkânlarını, yeni kurulacak ortak bir parti dâhil, olası hiçbir biçimi peşinen dışlamaksızın cesaretle değerlendirir. Bu amaçla en kısa sürede bir ilk girişim heyeti oluşmasını teşvik eder.

1.3. Bu girişimin itici gücü olabilmek için SYKP, kendi iç dinamiklerini harekete geçirme ve iddiaları ile uyumlu bir pratiğe dayanan bir görünürlük kazanma gerekliliğini vurgular.

1.4. SYKP, sosyalist hareketteki yeniden kuruluşçu zeminin en geniş güçlerinin organik birliğini sağlama çabalarını kararlılıkla sürdürürken, aynı zamanda kendisini yeniden kurma, öz-dönüşümünü gerçekleştirme, toplumsal dinamikler içinde yerleşip oraya güç verirken oradan beslenme, yeni mücadele ve örgütlenme biçimleri arama, mücadele içinde ortaya çıkan yeni araçları benimseyip kullanma çabasını aralıksız sürdürmeyi, sosyalist hareketin yeniden kuruluşu amacına ulaşmanın ayrılmaz bir veçhesi olarak görür.

2. ANTİ-FAŞİST MÜCADELE VE İTTİFAKLAR

2.1. SYKP faşizmin kurumlaşma sürecini tersine çevirecek sonuçlar alınamayan 2023 seçimlerinden sonra plebisiter karakterli rejim açısından hem daha ileri bir konsolidasyon fırsatı hem Aşil topuğu olan seçimlere olağan bir burjuva parlamenter rejim altında yapılan seçimlermiş gibi yaklaşan “İki burjuva kampına eşit mesafe” ve benzeri tutumlar karşısında HDP’nin 2019 yerel, 2023 TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uyguladığı “kaybettirerek kazanma” taktiğini doğru kılan koşulların geçerliliğini koruduğunu, 31 Mart seçimlerinin de başat yönünün faşizmin kurumsallaşması ve kalıcılaşması sürecinin çelme olanağı olduğunu vurgular.

Bu olanak mevcut faşist kurumlaşmanın durdurulması için tüm muhalif güçlerin (kararlı antifaşistler olmayan düzen içi muhalefet güçlerine, hatta bir başka konjonktürde bir başka faşist blok içinde yer alabilecek olanlara kadar) mücadelelerinin aynı istikamete sevk edilmesine, aynı zamanda temel demokratik toplumsal ve siyasal muhalefet dinamiklerini oluşturan işçi sınıfı, Kürt halkı, Alevi, kadın ve LGBTİ+, ekoloji… hareketleri arasındaki ittifakın güçlenmesi ve toplumsallaşmasına katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmelidir.

SYKP, bileşeni olduğu DEM Parti’nin uygulayacağı seçim politikasının yalnızca temsil ettiği seçmen sayısı ve iki blokun tabanlarıyla da kesişen hitap alanından değil öncelikle ezilenlerin ve emekçilerin üçüncü kutbunu temsil etme görevini üstlenmesinden kaynaklandığının altını çizer ve DEM Parti’nin faşizme karşı mücadeleyi demokratik cumhuriyet hedefine taşımak üzere demokrasi güçlerinin başına geçme sorumluluğuna uygun bir seçim politikasının ortaya koyulması, 2019 taktiğinin mantığının düzen muhalefeti ve demokrasi güçleri içindeki diziliş ve yönelim değişikliklerinin yanı sıra yerel seçimin ve her yerelin özgüllüklerini dikkate alan uyarlamalarla sürdürülmesi için çabalarını sürdürür.

SYKP, 31 Mart yerel seçimlerinde benimsediği taktik yönelimi her düzeyde açıklıkla savunur.

2.2. Faşizme karşı mücadele ancak tüm anti-faşist güçlerin ortak mücadelesiyle başarıya ulaşabilir. SYKP, bu bilinçle, düzen içi anti-faşist güçleri de içeren en geniş ittifakı oluşturmanın başta gelen güncel görev olduğunu vurgular. Partimiz anti-faşist ittifakı salt yukarıdan aşağıya örgütler arası ortak deklarasyonla kurulacak bir yapı olarak görmez; aynı zamanda aşağıdan yukarıya, yerel ölçekte somut mücadele birliklerinin oluşturulması, aralarında eşgüdüm sağlanarak bir araya getirilmesi olarak da kavrar. Bunlarla da yetinmez, gerek merkezi gerekse yerel örgütsel ittifakların ve mücadele birliklerinin yanında, bir araya gelemeyen anti-faşist unsurların mücadeleyi kendi meşreplerince yükseltmelerini ve bakışımlı olarak sürdürmelerini önemser, bu bakışımlılığı sağlamak için çaba gösterir.

2.3.  SYKP, en geniş anti-faşist ittifakı oluşturmanın öznel engelleriyle ideolojik mücadeleyi önemser. Başta sosyalist partiler ve devrimci-demokratik muhalefetin tüm kesimleri olmak üzere, işçi, emekçi ve ezilen halk kitleleri içinde faşist kurumlaşmanın yakıcılığına ve yıkıcılığına ilişkin ortak bilincin oluşması için her türlü çabayı gösterir. Bu doğrultuda ortak toplantı ve çalışmalar yapılmasına önayak olur ve destek verir.

2.4. SYKP, Faşizmin gelişim ve kurumsallaşma süreci ile kullandığı ideolojik malzemenin tarihsellik, mekân ve kültüre göre farklılaştığını göz ardı etmeden, onu diğer devlet biçimlerinden ayırt eden özelliklerin temelde aynı kaldığını ve dün olduğu gibi bugün de geçerli olduğunu belirtir. Partimiz hem siyasi iktidar bloku içindeki bileşenlerin, hem de muhalif görünümlü diğer faşist partilerin gerçek karakterini ve hangi amaca hizmet ettiklerini sürekli teşhir eder. Bunun yanı sıra, faşizmin ayırt edici özelliklerini silikleştiren, tüm baskılara rağmen toplumsal muhalefetin ve hukuk düzeninin varlığını sürdürdüğü gerici rejimleri kurumsallaşmış faşizm ya da “yeni faşizm” olarak tanımlayan toptancı tutumlara, keza Türkiye’deki ve dünyadaki benzer rejimlerin yönelimini otoriter gericilikle sınırlayan ve bu anlamda faşizm tehdidini görmezlikten gelen yaklaşımlara karşı durmanın önemini de vurgular. Bu anlayışlara karşı ideolojik mücadeleyi faşizme karşı mücadelenin bir veçhesi olarak görür.

2.5. SYKP 2023 seçim sonuçlarının faşizmin kurumsallaşma sürecinde kritik bir dönemeç olduğunu, ancak halen devlet biçimi olarak kurumsallaşmasını tamamlayamadığını, siyasi ve toplumsal muhalefetin varlığını ve mücadelesini etkisizleştiremediğini tespit eder. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinin bu açıdan yeni bir dönemeç olduğunun bilinciyle faşist iktidar bloğu lehine sonuçlanmaması için var gücüyle mücadele eder.

3. ÖRGÜTSEL SORUNLARIMIZ VE PARTİ ÖRGÜTLENMESİ

3.1. Parti, örgütün sürekliliğinin ifadesi olan ve kesintisiz süren mikro düzeydeki pratiklerin yanında, makro düzeyde de önceden planlanmış ve sonunda da bilançosu çıkarılabilecek kampanyalara dayalı bir faaliyeti esas alır. Kongre sonucunda alınan kararları içeren, aynı zamanda parti organlarında somut olarak kabul edilen hedeflerin nasıl hayata geçirileceği konusunda bir çalışma programı oluşturulur. Oluşturulan çalışma programı ölçülebilir çıktılar üretirken aynı zamanda üyelerin bilinçli bir şekilde faaliyetin uygulayıcısı olma, faaliyeti de kolektif bir sürece dönüştürme gibi yan çıktıları olacaktır.

3.2. Parti örgütlerimiz, örgütlenme çalışmalarını fabrika–işyeri, mahalle ve diğer yaşam ve iş alanlarında partiye üye kazanma ve kazanılan bu üyelerin bulundukları yerlerde organlı bir parti çalışması yürütmelerini sağlama hedeflerini somutlayarak aşmak için eylem planları oluşturacaktır. Her organ rapor verirken bu raporun gerçekleşme düzeyini esas almalı, bilanço buna göre çıkarılmalıdır ki, sürdürülen faaliyetin değerlendirme ölçütleri görünür olsun ve nelerin geliştirilmesi nelerin revizyona tabi tutulması gerektiği kararlaştırılabilsin.

3.3. Üyelerin ajitatör, propagandist, örgütçü niteliklerinin geliştirilmesi temelinde kadroya dönüşümü konusunda kendileri de sürekli eğitilecek olan eğitimciler tarafından hazırlanan bir eğitim programına sahip olmalı, eğitimleri sürekli kılacak bir okul/akademi formatını hayata geçirecek imkânlar merkezi düzeyde sağlanmalıdır. Sürekliliği olması kabul edilen her faaliyet ve örgütlenmenin o işleyişin daimi sorumlularından olacak profesyonellerin/parti işçilerinin olması sağlanmalıdır. Bu çerçevede kurumsal ve dinamik bir eğitim sürecini örgütlemek için Yaşayan Marksizm Enstitüsü adı altında bir yapı oluşturulacaktır. Bu kurum ile gerek yüz yüze, yazılı gerekse online ve görsel boyutları olan eğitim, politik tartışma, teorik birikim ve ideolojik hegemonya faaliyetleri koordineli bir şekilde geliştirilecektir.

3.4. Yerellerden merkezi organlara kadar profesyonel parti kadrolarının istihdamı konusunda imkânlar yaratılmalı; alanlara, komitelere kadar genişleyecek bir profesyonelleşme planı yapmalı; bütçe ve üyeler bu çalışmaya hazırlanmalıdır. Profesyonellik kişiye yüklenen bir parti adlandırması değil, tespit edilmiş olan alandaki faaliyetin ustaca yürütülmesinin nitelemesi anlamına gelmelidir.

3.5. İki katmanlı dünyanın yarattığı yeni ilişki ve örgütlenme biçimlerine uygun organ, faaliyet ve etkileşimlerin yaratılması hedefi somutlanarak hayata geçirilmelidir.

3.6. Parti ilişkilerinin iki katmanlı dünyaya uygun yeniden yapılanması ve bu dünyanın getirdiği yenilikleri içermek için bir teknik komite kurulması, bu komitenin tüzüğe uygun formatta parti süreçlerini dijital bir otomasyona dönüştürmek için çalışmalara başlaması sağlanmalıdır.

4. STRATEJİK İTTİFAKTA YENİ KONAK: DEM PARTİ VE SYKP’NİN MİSYON VE SORUMLULUKLARI

4.1. SYKP, “Kürt Sorunu”nun “Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkı”nın tam olarak gerçekleşmesi temelinde çözümünün kısmî ve geçici tedbirlerle sağlanamayacağı, çözümün köklü bir rejim değişikliğini gereksindiğinin idrakinde olarak günümüzde esas olarak DEM Parti’de ifadesini bulan “stratejik ittifak”ın gereklerinin yerine getirilmesinin SYKP programında da dile getirildiği şekilde, basit bir dayanışma göreviyle sınırlandırılamayacağını ve bir “mücadele birliği” perspektifini zorunlu kıldığını kuvvetle teyit eder. Bununla birlikte, Kürdistan’ın diğer parçalarında süregiden Kürtlerin kendi kaderlerini tayin mücadelesinin terimlerinde ortaya çıkan farklılaşmaların ve aynı şekilde Türkiye devriminin gidişatındaki dalgalanmaların, her bir momentte mücadele birliğinin yeni koşullarda sürdürülmesini sağlayacak bir esneklikle ele alınmasının gerekliliğini vurgular. Her iki durumda da ortak mücadelemizin biçim, örgüt ve araçlarına yönelik her türden tasarrufun DEM Parti bileşenlerinin mutabakatıyla ve parti ile hareket zeminlerinde açık tartışma yoluyla gerçekleştirilmesini esas alır.

4.2. SYKP bu bağlamda, siyasi iktidarın DEM Parti’ye dönük saldırılarını, rejimin Türkiye devrimine ve ortak mücadelemizin mevzilerine yönelik saldırılar olarak görür. Bu saldırıların üzerinde yükseldiği kirli savaş stratejisi, yalnızca Kürt halkının iradesini kırmaya ve imhaya yönelik değil, aynı zamanda Türkiye devriminin temel ittifak gücünü, dolayısıyla öznenin siyasal iktidar mücadelesini kötürümleştirmeye, Türkiye işçi sınıfını ezilenlerle tarihsel blok inşası hedefinden uzaklaştırmaya, Kürtlerin özgürlük mücadelesinin meşruiyetini zedelerken Türkiye halklarının devrimci dayanışmasını şovenizmle zehirlemeye yöneliktir. SYKP, DEM Parti’ye yönelik her türden saldırıyı kendi güncel program hedeflerine yönelik bir saldırı olarak karşılar, şovenizmle ve sosyalist hareket saflarında zuhur eden egemen ulus kibriyle mücadeleyi öncelikli ve ertelenemez görevleri arasında görür.

4.3. SYKP, DEM Parti kurucu bileşeni olarak Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilenlerin Kürt özgürlük mücadelesiyle ilişkisini Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin “stratejik ortaklık” ilişkisi bağlamında anlamlandırır. DEM Parti’nin üzerine yükseldiği halk hareketinin toplumsal muhalefet içindeki kritik önemini, demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesinin en dinamik, en kitlesel gücü olma vasfını teyit eder. SYKP, Kürt halkı ve siyaseti içinde dönemsel olarak belirginleşen, DEM Parti’yi var eden ittifak zemininin çoklu gündem ve gereklerine uymayan eğilimleri olumsuz bir yönelim olarak görür. DEM Parti sürekliliği içinde HDP kuruluş paradigmasını ve programatik eksenini sahiplenir, DEM Parti bileşenleriyle bu yeni konjonktürün anlaşılması ve ortaya çıkardığı yeni görevlerin tanımlanıp örgütlenmesine yönelik bir tartışmanın mantıksal sonuçlarına vardırılması için inisiyatif üstlenir.

4.4. SYKP, DEM Parti’nin üçüncü kutbun öncülüğü misyonunu yerine getirebilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yürütür.

Bu bağlamda;

  • DEM Parti zemininde süregiden politik ve örgütsel özeleştirel değerlendirme sürecinin köklü ve kitlesel karakter kazanması için çaba gösterir. Bu çerçevede özeleştiri sonuçlarının doğru olmayan yorumlarının gündemden düşürülmesi, politik hayatın doğru yorumlar istikametinde geliştirilmesi için hem SYKP hem DEM Parti zeminlerinde sistematik propaganda yürütür.
  • Türkiye’nin Batısında ve Kürdistan’da ortaya çıkan ve siyasi ve toplumsal mücadeleleri etkileyen değişimleri doğru bir biçimde çözümleyerek gerekli yeni politikaları geliştirmesi için DEM Parti kurulları ve komisyonlarında ve partinin bütün müzakere zeminlerinde sosyal ve politik gerçekliklerin açıklanması, çözümlenmesi ve tespitlere uygun pratik adımlar atılması için sorumluluk ve görev üstlenir.
  • DEM Parti’nin bir yandan Kürt yurtsever kitleleriyle bağlarını tazelerken diğer yandan işçi, emekçi, kadın, Alevi, gençlik, ekoloji hareketleriyle organik ilişkilerini geliştirmesi için imkânlarını seferber eder. DEM Parti’nin toplumsal ve demokratik muhalefetin en önüne geçebilmesi uğruna SYKP, siyasi akıl ve devrimci ruhunun DEM Parti’de varlık kazanması için azami çabayı gösterir.
  • DEM Parti’nin siyasal faaliyetinin parlamenter etkinliğin izdüşümüne indirgenmesi eğilimi karşısında kitlelerin kendi devrimci siyasetlerinin öznesi olacağı şekilde toplumsal mücadelelerin politik kerteye yükseltilmesi, siyasetin vekâlete indirgenerek halkın devrimci faaliyetinin köreltilmesine karşı sistematik bir eleştirinin yanında doğrudan siyaset pratiklerinin önünün açılması için yaratıcı çabaları özendirir ve örgütler.
  • SYKP, DEM Parti’nin demokratik ve toplumsal kurtuluş doğrultusundaki siyasal görevlerini üstlenerek, Kürt halkının kendi kaderini tayini halkasından hareketle demokratik cumhuriyet uğruna mücadelenin öncülüğünü görev edinme politikasında ısrar eder. Birbirinden koparılmasının demokrasi anlayışının tahribatına tekabül edeceği kabulü ile “Türkiye’nin demokratikleştirilmesi”, ve “Kürdistan’ın Özerkleştirilmesi” görevlerinin birlikte icra edilmesi için kararlığını gösterir.
  • DEM Parti’de parti içi demokrasi, yerellik, saydamlık, hesap sorulabilirlik, bürokrasinin en aza indirilmesi, yöneten yönetilen ilişkisinin tersine çevrilmesi, cinsiyetçilikle mücadele doğrultusunda DEM Parti Tüzük değişikliklerinin gerileticiliğini tespitle HDP tüzük ve program gereklerine uygun bir hayat kurulması doğrultusunda çaba gösterir. Bu çabaların anlam kazanabilmesi için SYKP içi hayatın da aynı ilkelerle sürdürülmesine özen gösterir.

4.5. Bir çatı örgütlenmesi olarak DEM Parti’nin konfederal yapısını koruyarak geliştirmesi ve ideolojik-politik geri çekici yönelimden uzaklaşması için öngörülen Program ve Tüzük Kongresinin en kısa sürede yapılması için çaba gösterir.

4.6. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP/DEM Parti’nin programatik doğrultusu ve Kongre kararlarının ruhuna uygun bir seçim stratejisinin belirlemesinde ve bu stratejinin mantığına uygun bir biçimde uygulamaya sokulmasında aktif rol üstlenir. SYKP’nin çözümleme ve öngörülerinin seçim çalışmalarının önünü açması maksadıyla her düzeyde görev alır, kadrolarını seferber eder, pratikte ortaya çıkan sorunların devrimci çözümlere kavuşturulması için girişkenlik üstlenir.

4.7. SYKP, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da demokratik değişim ve dönüşümün yolunu açmak üzere, keyfiliği, zorbalığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği “olağanlaştırmış” ve faşizmi devlet biçimi olarak kurumsallaştırma yolunda ilerleyen rejime karşı, üçüncü kutup siyasetinin öncü gücü DEM Parti ile toplumsal ve siyasal muhalefetin birleşik mücadelesini oluşturma kararlılığını yineler.

4.8. SYKP, Kürt Özgürlük Hareketiyle stratejik ittifakının açık siyaset alanındaki ifadesi olan DEM Parti’deki kurucu rolünü sürdürme ve ortaklığın “Demokratik Cumhuriyet” ve “Demokratik Halk İktidarı” – hedeflerine dönük programatik ve taktik temellerine uygun bir siyasal hat üzerinde yürütülmesini sağlamaktaki sorumlulukların gereğini yerine getirme kararlılığını yineler.

4.9. SYKP belli amaçları olan bir plana bağlı olarak kendi bağımsız eylemliliğini ve örgütlenmesini görünürlük içinde sürdürmeyi ihmal etmeden bileşeni olduğumuz ortak partimiz DEM Parti’nin faaliyetlerinde etkin biçimde yer alır ve mücadele ortaklığından asla geri durmaz. Stratejik ittifakımızı, hatalar karşısında sessiz kalmakla değil, yapıcı eleştirel davranışla güçlendirilebileceğinin bilinciyle hareket eder.

5. ENTERNASYONALİZM, ANTİ-EMPERYALİZM VE ORTADOĞU

5.1. İLERİCİ ENTERNASYONAL

SYKP, enternasyonal ilişkilerini İlerici Enternasyonal’le sınırlamaksızın, üyesi olduğu İlerici Enternasyonal’in bölgemizdeki ve dünyadaki çalışmalarına etkin olarak katılır. Bölge ülkelerindeki İE üyesi örgütlerle ilişkilerini geliştirir, Türkiye ve Kürdistan’da ve bölge ülkelerinde İE örgütlenmesinin gelişmesine katkıda bulunur. Enternasyonalizmin mesajlaşma ve diplomatik temas düzeyine sıkıştırılmasını reddederek İE’nin gelişme eğilimleri ve politik yöneliminin tüm parti üyelerinin tartışma gündeminde yer almasını ve eleştirel olarak izlenmesini sağlar, yönelimin belirlenmesine programı doğrultusunda katkıda bulunurken programını uluslararası deneyimlerle sınar.

İşçi sınıfı hareketinin ve sosyalizmin uluslararası düzeyde yeniden kuruluşu hedefiyle, İE’de ve katıldığı ya da ilişkiye girdiği tüm zeminlerde, sosyalist yeniden kuruluş arayışını paylaşan güçlerle ve sosyalist yeniden kuruluşun gündemleştirilmesine nesnel olarak elverişli dinamiklerle ilişkilerini derinleştirir.

Bu amaçla parti üyelerinin bilgi ve deneyim birikimlerinin seferber edileceği organlar oluşturur.

5.2. BARIŞ

SYKP sınıflar mücadelesinin bir veçhesi olarak gördüğü barış mücadelesini önde gelen bir görev kabul eder. Türkiye egemenlerinin, tanınma ve özgürlük mücadelesi veren Kürt halkına karşı yürüttüğü, on binlerce ölüme ve büyük bir doğa ve kültür kıyımına yol açan savaşı Kürdistan’ın tüm parçalarına genişleterek, bölgesel gerilimlere askeri olarak müdahale ederek, işgal altındaki Kıbrıs’tan sonra Batı Asya ve Kuzey Afrika’da yeni bölgeleri işgal ve ilhak ederek gelişen yayılmacı militarizmine karşı, savaşlarda çıkarı olmayan Türkiye emekçilerinin direnişini ve saldırı altındaki halklarla dayanışmasını geliştirmeye, savaşla birlikte gelişen şovenizm ve ırkçılığın toplumun bütününde kabul görmesine ve işçi sınıfı saflarını bölmesine karşı mücadeleyi öncelikli görevleri arasında görür.

5.3. NATO

SYKP olarak NATO’nun dağıtılmasını öncelikli hedeflerimizden biri olarak tespit ediyoruz. Bileşeni olduğumuz DEM Parti başta olmak üzere bulunduğumuz her alanda ve zeminde NATO konusunda doğru kavrayış ve tutumlar gelişmesi için çaba göstermeyi, NATO’yu aklamak üzere yakın tarihi çarpıtan Soğuk Savaş anlatılarının yeni sürümlerine ve halk kesimlerinin NATO karşıtı duygularını sermaye ve devlet çıkarlarına yedeklemeye hizmet eden Avrasyacı, yeni-Osmanlıcı vb. fantezilere ideolojik mücadele yürütmeyi görevimiz sayıyoruz.

5.4. ORTADOĞU DAYANIŞMASI

SYKP, mücadele koşulları, politik kültürler, konjonktürel ve taktik hedef ve önceliklerdeki farklılıklar gibi nedenlerle kısmi perspektiflerine hapsolan halk mücadeleleri arasında iletişimin güçlenmesini, Kürdistan ve Filistin halkları başta olmak üzere Ortadoğu halkları içerisinde, sermayeden ve yerel-küresel güç odaklarından bağımsız, devrimci-demokratik, sol, sosyalist halk örgütlenmelerini bir araya getirmeye ve emperyalizme ve işbirlikçi yerel iktidarlara, sömürgeciliğe ve yeniden sömürgeleştirmeye, şovenizm ve yayılmacılığa karşı ortak bir mücadele programı etrafında hareket etmelerini sağlamaya dönük olarak bölgeye özgü ilişki ağlarını, önceki konferanslarımızda aldığımız tüm kararları içerecek şekilde bölgesel bir enternasyonale varıncaya kadar yaratma çalışmaları yürütmeyi görev olarak önüne koyar.

5.5. ROJAVA ve GÜNEY KÜRDİSTAN

SYKP, Kürt halkının özgürlük mücadelesine yönelik saldırıların durdurulması için kararlılıkla mücadele edeceğini bir kez daha teyit eder. Rojava ve Başur’daki işgal ve saldırılara karşı mücadeleyi yalnızca enternasyonalist bir görev değil, aynı zamanda Türkiye halklarının ve emekçilerinin kurtuluş mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görür.

SYKP, Kürt halkının ve Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ta yaşayan bütün halkların kendi geleceklerini belirleme haklarının özgürce gerçekleşmesini kuvvetle savunurken; Kuzey ve Doğu Suriye’de halkların hak eşitliği ve doğrudan demokrasi temelinde Kürt Özgürlük hareketi öncülüğünde gerçekleştirmekte olduğu kadın özgürlükçü, doğa-insan uyumunu esas alan toplumsal yapılanmanın bölge ve dünya halkları için esin kaynağı olacak tarihsel bir kazanım olduğunu bir kez daha vurgular.

5.6. FİLİSTİN

SYKP Batı emperyalizminin bölgedeki en vazgeçilmez dayanaklarından birini oluşturan ve 20. yüzyılda Güney Afrika’da uygulanan apartheid rejimiyle ortak bir karakter taşıdığı açıklık kazanan yerleşimci sömürgeci İsrail karşısında “Nehirden Denize Kadar Özgür Filistin” mücadelesini emperyalizme, ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı Demokratik Ortadoğu hedefinin bir parçası olarak destekler.

İlgili 3. ve 4. Konferans kararlarını teyit ederek uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketini ve Türkiye’deki BDS çalışmalarını dayanışmanın somut biçimlerinden biri ve Filistin sorunundan nemalanma çabasındaki mevcut rejimin ve dinci/milliyetçi odakların teşhirinde bir turnusol kâğıdı olarak görür ve destekler.

Siyonist aygıta ve onun sömürgeci militarist pratiklerine karşı mücadeleyle, sorunu bir din çatışması olarak gören yaklaşımları, Türkiye’de ve dünya ülkelerindeki Yahudi halka yönelik düşmanlık ve önyargıları kesin biçimde ayırt eder ve her tür ırkçılık gibi Yahudi düşmanlığına karşı kesin tutum takınır.

Filistin direnişini terörle, direnişle dayanışmayı ve Siyonizm eleştirisini anti-Semitizmle eşitleyerek bastırmaya yönelik politikalara karşı dayanışmayı, düşünce, ifade ve bilim özgürlüğünü savunur.

Siyonist güçlerin Gazze’de sürdürdüğü soykırım niteliğindeki bombardıman ve Kudüs dâhil Batı Şeria’daki yerleşimci saldırılarının durdurulması, direnen Filistin halkının tüm etkili araçlarla desteklenmesi için yaşam ve özgürlükten yana olan herkesi göreve çağırır. Türkiye’den Siyonist İsrail’e yapılan her tür sevkiyatın derhal durdurulmasını, bu ticaretin boyutlarının, yararlananların, doğrudan ve dolaylı askeri ilişkilerin açıklanmasını, İsrail’le ve kurumlarıyla tüm askeri, ekonomik, politik, akademik vb. ilişkilerin kesilmesini talep eder.

5.7. ARTSAKH

SYKP olarak Artsakh’ın işgalini ve ilhakını reddediyor, bölge halkının yurtlarına dönmesini ve kendi kaderlerini tayin etme, kendi kendilerini yönetme haklarını kararlılıkla savunacağımızı ilan ediyoruz.

SYKP olarak, bölgede yükselen milliyetçi/ırkçı dalgaya karşı enternasyonalist bir tutum alan Ermenistan, Artsakh ve Azerbaycanlı komünist ve devrimci güçlerle iletişim kurmayı ve ortak tutum geliştirmeyi görev olarak önümüze koyuyoruz.

5.8. KIBRIS

SYKP Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin sömürgeci işgalin son bulması, emperyalist üslerin kapatılması, Kıbrıs halklarının kendi karar verdikleri biçimde birlikte yaşaması için emperyalizme, şovenizme ve doğa yağmasına karşı çıkan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum güçleriyle iletişimini ve ortak hedefler için mücadele araçlarını geliştirmeyi hedefler.

5.9. GÖÇ VE MÜLTECİLER

SYKP Türkiye’nin yayılmacı militarizmi ve hükümet politikalarından ötürü mültecilerin sorumlu tutulmasına, göçmen ve mültecilere yönelik ırkçı söylem ve politikalara karşı mücadele eder.

TC ve AB arasındaki insan onuruna aykırı geri kabul anlaşmasının iptalini, ülkedeki tüm mültecilerin mülteci statüsünün ve haklarının tanınmasını, Türkiye, Yunanistan ve Avrupa sınırlarında ve denizlerde mültecilerin engellenmesine son verilmesini talep eder.

Mülteci emekçileri Türkiye işçi sınıfının parçası olarak görürken geldikleri ülkelerin emekçileri ve özgürlükçü güçleriyle bağlarımızın geliştirilmesinde oynayacakları role büyük değer verir.

6. PROGRAM VE TÜZÜK KONFERANSI

6.1. Kongremiz bir yıl içerisinde Program ve Tüzük değişiklikleri Konferansının toplanmasını karar altına alır.

6.2. Partiyi Konferansa etkin biçimde hazırlamak ve konferansı süresi içinde toplamak, Kongremizin seçeceği PM’nin yetki ve sorumluluğundadır. Kongremizde seçilen Parti Meclisi ilk toplantısında kongreden devraldığı kararı hayata geçirecek takvimlendirmeleri (tartışılacak başlıkların netleştirilmesi, ekleme, çıkarma ve güncelleme önerilerinin toparlanması, yerel/alan tartışmalarının örgütlenmesi vb.) ve görevlendirmeleri yapıp Kongre/Konferans Hazırlık Komisyonu’nu oluşturmaya başlayarak Program ve Tüzük Konferansının geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesini sağlar.