SYKP 5. Danışma Meclisi Sonuç Bildirgesi

16-17 Eylül’de Ankara’da toplanan 5. Danışma Meclisimiz 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz Mehmet Karlıdağ ile yakın zamanda sağlık sorunları nedeniyle kaybettiğimiz Mustafa Dereli, İzzet Keskin ve Celal Kocabıyık yoldaşlarımıza adanmıştır.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Danışma Meclisi (DM), 14-28 Mayıs Genel Seçimleri sonrasında “iktidar bloku”nun faşizmin kurumsallaşması hedefiyle sürdürdüğü yeni rejim inşası hız ve güç kazanırken “restorasyon kampı”nın dağıldığı ve toplumsal muhalefette durağanlık ve kafa karışıklığı belirtilerinin artmakta olduğu bir dönemde bir araya geldi.

6 Şubat Depremleri, 11-12 Şubat 2023 günlerinde bir araya gelmesi planlanan DM’nin ertelenmesini gerektirmişti. Genel muhalefetin ve üçüncü kutbun henüz bir genel seçim “yenilgisi” yaşamadığı bir dönemde, muhtemelen daha farklı ve nispeten daha sade bir gündemle, umudun ve heyecanın bütün toplumda nispeten daha yüksek olduğu koşullarda toplansa daha farklı cereyan edebilecek olan DM tartışmaları, özel ve genel koşulların çok daha karmaşıklaştığı ve bizi çevreleyen dünyayla ilişkilerimizi ve partimizin gidişat ve geleceğini değerlendirmekteki farklılıklarımızın parti içi yaşantımızı sekiz ay öncesine göre daha da gerginleştirdiği bir dönemde gerçekleşti.

DM’ye ön gelen günlerde, parti organlarında ve iç iletişim mecralarında süre giden ve “farklılıklarımız”a odaklanan tartışmaların hızlıca sertleşmesi, “Kavga Grubu”nun SYKP’den çekilmesi, DM’nin son günü bir grup değerli yoldaşın “yeniden kuruluş çerçevesinde devrimcilerin birliğini sağlama ihtimalinin mevcut dar grup önderlikleri nedeniyle SYKP’de gerçekleştirilemeyeceği” gerekçesiyle partiden ayrılmaları SYKP’nin içinden geçmekte olduğu tartışmanın ciddiyeti ve başarıyla sonuçlandırılma zorunluluğu bakımından yeterince açık işaretlerdir.

Bununla birlikte DM, 16-17 Eylül toplantısından bu ciddi ve zorlu koşulların önümüze koyduğu karmaşık sorunlarla başa çıkma zorunluluğunun idrakinde olarak SYKP’yi bütün enerjisini “sorunları çözme” ve “yeniden kuruluş”un ihmal edilmiş görevlerine odaklanma sorumluluğunu üstlenmesi konusunda kuvvetle uyarma kararlılığıyla çıktı.

DM, bütün farklılıklarımıza karşın, iki gün süren tartışmalar boyunca aşağıdaki hususlarda

sağlanmış ve doğrulanmış olan birliğimizin karşımızdaki zorlu sorunları aşmada elimizdeki en

önemli güç ve imkân olduğunda hemfikirdir.

1. SYKP’nin 20. yüzyıl devrimlerinin yenilgisi sonrasında kapitalizmin emekçi sınıflara karşı başlattığı küresel saldırıya karşı koyma mücadelesi bağlamında hem yerel hem uluslararası ölçekte bir yeniden kuruluş hamlesi başlatmasının tarihsel ve siyasal meşruiyeti ve partimizin misyonu konusunda tam bir fikir birliği içindeyiz.

2. SYKP ile aynı günlerde kurulmuş olan ve Kürt Özgürlük Hareketiyle stratejik ittifakımızın açık siyaset alanındaki ifadesi olan HDP/Yeşil Sol Parti’deki kurucu rolümüzü sürdürmekte ve ortaklığımızın “ “Demokratik Cumhuriyet” ve “Demokratik Halk İktidarı” – hedeflerine dönük programatik ve taktik temellerine uygun bir siyasal hat üzerinde yürütülmesini sağlamaktaki sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmede tam bir kararlılık içindeyiz.

3. DM, gündemindeki konuları SYKP’nin ve HDP/Yeşil Sol Parti’nin kuruluşları üzerinden geçen 10 yıl boyunca yerel ve uluslararası toplumsal, politik, ekonomik, kültürel koşullarda ortaya çıkan değişikliklerin her iki zeminde de gerektirdiği tüm zorunlu düzenlemelerin gereği yerine getirilmedikçe “kuruluş paradigmaları”nın özüne sadık kalınamayacağının bilincinde olarak tartışmıştır. DM, yönetici kurullarımızı aşağıda özetlenen eksenler boyunca partimizin her düzeyinde tartışmaları örgütleyip sonuçlandırarak SYKP’yi Kongre’ye taşıma ve bu olağanüstü dönemden birliğini pekiştirmiş ve kendisini “yeniden kurmuş” olarak çıkma sorumluluğu konusunda uyarmakta da hemfikirdir.

Aşağıda belirtilen başlıklar altındaki tartışmalarımız ise devam edecektir:

HDP/YSP ile ilişkilerimiz

● Siyasal koşullarda ve mücadele dinamiklerindeki değişimler göz önünde bulundurularak (geçtiğimiz süreçte HDP politikasının Kürdistanileşme olarak nitelenebilecek bir yöne bükülüp bükmediği sorunsalını da ele alarak) stratejik ittifakımızın öne çıkan formunu oluşturan HDP/YSP ile ilişkilerimizin yeni dönemde nasıl şekillenmesi gerektiği;

● Kurucu bileşeni olduğumuz HDP/YSP’nin programatik hedefleri ile bileşenlerin ve toplumsal dinamiklerin SYKP’nin hattıyla uyuşan veya çelişen politik yönelimlerini göz önünde bulundurarak üçüncü kutup siyasetinin güçlenmesi için HDP/YSP’nin yeniden yapılanması tartışmalarında hangi yaklaşımları savunacağımız;

● HDP/YSP’nin programına sığmayan azamî hedeflerimiz için ve güncel politik/örgütsel yönelim farklılıklarımızın olduğu konularda bağımsız söz ve eylemimizi vakit geçirmeksizin nasıl kuracağımız;

Parlamenter faaliyetimiz ve vekil adayı belirleme sürecimiz

● Konuya ilişkin genel Marksist yaklaşım ışığında, Dünya sosyalist hareketinin tarihsel deneyimi, güncel siyasal koşullar ve görevlerimiz çerçevesinde parlamenter faaliyeti nasıl bir içerik ve biçimle sürdüreceğimiz ve bu faaliyetin gerektirdiği kurumsal düzenlemelerin neler olacağı;

● Parlamenter alanda vekillik/adaylık ve benzeri görevler vereceğimiz yoldaşları hangi anlayışla ve hangi yöntemle belirleyeceğimiz; güncel durumda aday belirleme yöntemimiz ve uygulamamız; yetkili organların kararları ve tutumları, sosyalist demokrasi/rotasyon, tüzüğümüze uygunluk/aykırılık bağlamında nasıl değerlendirileceği;

Örgüt anlayışı ve kadro politikası

● Sosyalizm anlayışımıza ve devrimci hedeflerimize uygun olarak SYKP’nin genel olarak örgütsel “özdönüşüm”ünün, özel olarak kadro politikasının hangi temellerde şekillenmesi gerektiği;

● Vekil adayı seçimi, parti içi demokrasi, açıklık ve üye hakları konuları partimizde ciddi tartışmaların konusu olmuştur. Söz konusu tartışmalar ışığında, demokratik iç işleyiş ve açıklık ilkeleri uyarınca yönetici ve icracı organlar ile üyeler, merkez ile yerel örgütler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği;

“Reel sosyalizm”

● Yeniden kuruluşçu programatik yaklaşımımızla, kendisini “sosyalist” ya da “sosyalist yönelimli” olarak tanımlayan ülkeler ve “reel sosyalizm” çizgisindeki “komünist” partilerin değerlendirilmesi; bu ülke ve partilerle uzaklık/karşıtlık ya da yakınlığımızın belirlenmesi konularındaki görüş farklılıklarından dolayı partimizin pozisyonunun açıklığa kavuşturulması; Yeniden kuruluşçuluk görevlerimiz

● 10 yıllık partili pratiğimizde esasen hayata geçirmekte yetersiz kaldığımız/başarısız olduğumuz yeniden kuruluşçuluğu gerçekleştirmede SYKP’nin bir mücadele örgütü olarak iç dinamikleriyle “kurulması”/ayağa kaldırılması ile partimizin de içinde bulunduğu geniş yeniden kuruluşçu zemindeki diğer öznelerle buluşup yeniden ve yeniden harmanlanma arayış ve pratiğinin hareketli dengesinin nasıl kurulacağı;

Programımızın yenilenmesi

Programımızın, başta

● sermaye birikimi ve üretim süreçlerine, emek kompozisyonundaki dönüşüme etkisi, dijitalleşme ve denetim olanakları, ağ toplumu ve örgütlenme tartışmaları bakımından E-4.0;

● iklim krizi;

● iklim, savaş ve diğer nedenlerle yaşanan kitlesel göç dalgaları;

● faşizmin güncel biçimleri; Türkiye’de faşizmin kurumsallaşmasının dayanaklarından biri olarak siyasetin ve toplumsal yaşamın (kadın ve LGBTİ+ düşmanlığı, ailenin güçlendirilmesi vb. biçimler altında) dinselleştirilmesi ve bu saldırıya karşı özgürlükçü laiklik mücadelesinin öne çıkışı;

● neo-faşizm ve yeşil yeni mutabakat seçenekleri karşısında üçüncü kutup siyasetinin enternasyonal düzeyde inşası;

● uluslararası güç dengelerindeki yeni dizilimler;

● Feminist hareket ve LGBTİ+ hareketinin yeni konumlanışları dikkate alınarak nasıl güncelleneceği.

***

Danışma Meclisimiz, önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz 5. Genel Konferans/Kongremizde alacağımız kararlar için çok önemli bir zemin sunmuştur.

Tartışmalarımızın yeterli olgunlaşma düzeyine ulaştığı konular Genel Konferans/Kongre kararlarına dönüşecek, diğer konulardaki tartışmalarımız devam edecektir.

Programatik konulardaki tartışmaları ise Genel Konferans/Kongre’de tarihini belirleyeceğimiz Program Konferansı’na kadar sistematik biçimde sürdüreceğiz.

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)