Devlet ve Devrim – Sınıf Bilinci Eğitim Dizisi 1

“DEVLET
İnsan toplulukları ortaya çıktığında ne toplumsal sınıflar vardı, ne de devlet! İnsanlar yüzbinlerce yıl sınıfsız, sömü-rüsüz, dayanışmacı bir toplum içinde yaşadı ve devlete ih-tiyaç duymadı.
Bu gerçek egemenler tarafından gizlenmeye çalışılır. İn-sanlar arasındaki farklılıkların doğal olduğunu, bu farklılık-ların kaderimiz olduğunu söylerler bize: “Bir elin beş par-mağının beşi de bir olmaz”, “Çalışan kazanır, tembel olan aç kalır”, “Allah herkesi çeşit çeşit yaratmış” gibi sözler sı-nıf farklılıklarını gizlemek için sürekli tekrarlanır.
Bize ha bire devletin hepimize ait olduğu, herkesin ortak çıkarlarını koruduğu, adaleti sağladığı anlatılır. “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” lafı, insanların devlet olmaksızın ya-şayamayacağını anlatır.
Sözün kısası, sınıf ve devlet gerçeğini kavramayalım diye dokuz dereden su getirirler…”

[gview file=”https://www.sykp.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/Eğitim-Broşürü-Devlet-ve-Devrim.pdf”]